Xuất khẩu gạo năm 2022 của Việt nam dự kiến đạt 6,3 -6,5 triệu tấn

Xuất khẩu gạo năm 2022 dự kiến đạt 6,3-6,5 triệu tấn